ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Rey Events

Artikel 1 Begrippen

1.1 Royal Event Centre B.V.: Handelend onder de naam Rey Events.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van “Rey Events” aan de Trekweg 21, 1338 GA Almere.

1.3 Offerte: het door “Rey Events” aan de optant toe te zenden schriftelijk of elektronisch voorstel waarin de periode, de aard van de activiteit, de voorwaarden, materiaal alsmede de kosten van de te verhuren ruimte(s) en faciliteiten zijn vastgelegd.

1.4. Huurder: degene met wie “Rey Events” een Zaal Huurovereenkomst aangaat.

1.5 Huurperiode: de in de Zaal Huurovereenkomst vermelde periode, gedurende welke huurder van “Rey Events” ruimte(n) huurt.

1.6 Zaalhuurovereenkomst: de door “Rey Events” ten behoeve van huurder voor aanvang van de activiteit op basis van de wensen van huurder ten aanzien van de door “Rey Events” te leveren diensten en voorzieningen opgestelde overeenkomst inhoudende de periode, de activiteiten en faciliteiten alsook een kostenbegroting die door partijen is geaccordeerd en schriftelijk is vastgelegd.

1.7 Kostenbegroting: overzicht van geschatte kosten voor het leveren van diensten en producten die op basis van de zaalhuur offerte door partijen is opgesteld, geaccepteerd en in de zaalhuurovereenkomst is verwerkt.

1.8 Optant: degene aan wie “Rey Events” een offerte voor een kortdurende verhuur van één of enkele ruimten heeft verstrekt.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden; vrijblijvende aanbieding

2.1 Een overeenkomst tussen Rey Events en huurder komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: Huurder heeft schriftelijk, telefonisch of elektronisch opdracht verstrekt aan Rey Events, door het accepteren van de zaalhuurovereenkomst tot het leveren van haar diensten en Rey Events heeft deze opdrachtverstrekking ontvangen en geaccepteerd.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zaalhuur overeenkomsten en Offertes. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.3 Alle offertes en andere uitingen van “Rey Events” zijn vrijblijvend, tenzij door “Rey Events” schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 Geldigheid offertes en Zaalhuurovereenkomst overeenkomst

3.1 Een offerte voor het huren van één of enkele aan “Rey Events” toebehorende ruimten is vrijblijvend en geldt voor maximaal zeven (7) dagen. Indien binnen deze periode geen zaalhuur overeenkomst tot stand komt, vervalt de offerte automatisch.

3.2 Indien zich binnen de offerteperiode van zeven (7) dagen een andere gegadigde voor dezelfde locatie en periode bij “Rey Events” meldt, neemt “Rey Events” direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 24 uur de gelegenheid geboden de offerte om te zetten in een Zaalhuurovereenkomst, bij gebreke zal het eerste recht op de beoogde ruimte(n) automatisch vervallen.

3.3 Een zaalhuurovereenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk / elektronisch akkoord is ontvangen op de offerte of wanneer er een betaling wordt verricht.

3.4 “Rey Events” verhuurt aan Huurder de in de zaalhuur overeenkomst vermelde ruimte(s) ten behoeve van het daarin omschreven en aangegeven doel en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum beschikbaar.

3.5 Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de Huurperiode, zal “Rey Events” met Huurder de concrete invulling van de verhuur nader bespreken.

3.6 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de zaalhuurovereenkomst omschreven ruimte(s). Huurder dient zich te houden aan de in de zaalhuur overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd.

3.7 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder of later plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de zaalhuurovereenkomst. “Rey Events” heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

Artikel 4 Opzegging / Beëindiging van de zaalhuurovereenkomst

4.1 Na het tot stand komen van een zaalhuurovereenkomst kan Huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk beëindigen.

4.2 Bij opdrachten tot verzorging van lunches, diners, buffetten, broodjes, etc. is het door de Huurder opgegeven aantal bindend voor de rekening.

4.3 Tot uiterlijk 6 weken voor de huurdatum heeft de Huurder de mogelijkheid dit aantal met een marge van 10% naar beneden kosteloos te wijzigen. Na dit termijn zullen de kosten voor de aantallen zoals aangegeven in de zaalhuurovereenkomst op de Huurder worden verhaald.

4.4 Wijziging van de datum dient te geschieden uiterlijk acht (8) maanden voor aanvang van de huurperiode.

4.5 Tussentijdse beëindiging van een zaalhuur overeenkomst door huurder is mogelijk Indien: Overlijden van een persoon in de naaste kring 1e graads van de huurder met een maximum van 3 maanden voor aanvang van de gelegenheid plaatsvindt.

4.6 Indien de huurder op enig moment nadat de aanbetaling is voldaan, om welke reden dan ook, besluit om van verdere gebruikmaking van verhuur af te zien / de reservering intrekt / opschort of annuleert, kan niet kosteloos worden geannuleerd en zal de aanbetaling worden ingehouden. Datum van een gelegenheid kan bij overmacht (indien de beoogde datum nog beschikbaar is) 1 x kosteloos worden verplaatst.

4.7 Als Huurder een bevestigde activiteit wil annuleren dan gelden de volgende annuleringskosten:

– Bij annulering meer dan 6 maanden voor de vastgelegde datum van de gelegenheid zal de aanbetaling door verhuurder
worden ingehouden.
– Bij annulering meer dan 3 maanden voor de vastgelegde datum van de gelegenheid is de huurder
gehouden de aanbetaling + 15% van het afgesproken totaalbedrag te betalen.
– Bij annulering meer dan 2 maanden, maar minder dan 3 maanden voor de vastgelegde datum van
de gelegenheid is de huurder gehouden de aanbetaling + 20% van het afgesproken totaalbedrag te betalen.
– Bij annulering meer dan 1 maand, maar minder dan 2 maanden voor de vastgelegde datum is de
huurder gehouden de aanbetaling + 25%  van het totaalbedrag te betalen.
– Bij annulering van meer dan 14 dagen, maar minder dan één maand voor de vastgelegde datum is de
huurder gehouden de aanbetaling + 35 % van het totaalbedrag te betalen.
– Bij annulering minder dan 7 dagen voor de gereserveerde datum of op de dag van de gelegenheid is de
huurder gehouden 100% van het totaalbedrag te betalen. Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht
aan de zijde van huurder heeft huurder het recht de afgesproken huurperiode, in overleg met Rey Events,
te verplaatsen.

4.8 Bij overmacht aan de zijde van Rey Events heeft Rey Events – naar haar keuze – het recht om de    uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Rey Events in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan (alle van buitenkomende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft). Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht aan de zijde van huurder heeft huurder het recht de afgesproken huurperiode, in overleg met Rey Events, te verplaatsen.

Artikel 5 Gebruik van gehuurde ruimtes

5.1 Huurder dan wel bezoekers dienen aanwijzingen van het personeel van “Rey Events” ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) te allen tijde op te volgen.

5.2 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door “Rey Events” vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten voor de gehele gehuurde ruimte. Deze zijn: maximaal 480 personen.

5.3 In de gehuurde ruimten mag door Huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van “Rey Events”.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Huurder dient de ruimte(s) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze door Huurder werd(en) aangetroffen bij aanvang van de in de zaalhuur overeenkomst aangegeven periode.

5.5 “Rey Events” zal na de huurperiode samen met de Huurder de ruimte(n) nalopen op beschadigingen en vervolgens de eventuele schade schriftelijk bevestigen. Daarnaast staat Huurder ervoor in dat alle door Huurder gecontracteerde toe leveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven op straffe van het vervallen van de borg.

5.6 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als bedoeld in artikel 5.4 te voorkomen. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat Huurder niet van de verplichting om de geconstateerde schade als vorenbedoeld aan “Rey Events” te vergoeden.

5.7 “Rey Events” heeft het recht om de door haar geconstateerde schade aan de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen en / of meubilair te laten herstellen op kosten van Huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

5.8 Het gebruiken van licht ontvlambare materialen, vluchtige gassen en andere mogelijk gevaarlijke stoffen en objecten is niet toegestaan. Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare materialen, vluchtige gassen, ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen aanwezig zijn, tenzij hiervoor door “Rey Events”uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.

5.9 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van “Rey Events” binnen, dan wel in de

onmiddellijke omgeving van het gehuurde, met rijst of confetti te strooien of andere vuil veroorzakende goederen te gebruiken. Huurder ziet op strikte naleving hiervan toe. Schoonmaakkosten zullen in alle gevallen in rekening worden gebracht aan Huurder.

5.10 Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw. Bij overtreding zal een boete van € 250,- per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaalde overtreding kan ontbinding van de zaalhuur overeenkomst met directe ingang volgen. Roken is slechts toegestaan op plaatsen aangewezen door het personeel van “Rey Events”.

5.11 Indien er op grond van de brandweervoorschriften extra eisen worden gesteld ten aanzien van een activiteit van de Huurder, zijn de dientengevolge te maken kosten geheel voor de rekening van Huurder.

5.12 Voor en tijdens een bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die “Rey Events”noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimten. Geluidsoverlast dient ten allen tijde vermeden te worden. Uitzonderingen hierop dienen via de geijkte weg aangevraagd te worden bij de verantwoordelijke instantie.

Ramen en buitendeuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht. Versterkte muziek is alleen toegestaan tot uiterlijk de overeengekomen eindtijd. Het is niet toegestaan om op het parkeerterrein muziek ten gehore te brengen, die voor overlast zorgt.

5.13 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden en/of bedrijven. Om uiterlijk de overeengekomen eindtijd dient de laatste gast het pand verlaten te hebben.

5.14 Onmiddellijk na afloop van een bijeenkomst of evenement, doch uiterlijk voor de eindtijd van de

zaalhuurovereenkomst, dient/dienen de gehuurde ruimte(n) te worden ontruimd. Hieronder valt ook de verwijdering van al het materiaal dat door Huurder is gebruikt, zoals dozen, informatiemateriaal etc.

5.15 Huurder vrijwaart “Rey Events” voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Huurder verhuurde ruimte(s), diensten of geleverde producten.

Artikel 6 Catering

6.1 Verzorgen van eigen catering door de huurder is enkel toegestaan, tenzij in de zaalhuur overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 Het door de Huurder opgegeven aantal personen voor catering is bindend. Tot maximaal 1 maand voor aanvang van de Huurperiode kan het aantal personen worden gewijzigd met een maximale marge van 10% naar beneden.

6.3 Het is de Huurder niet toegestaan consumpties en/of genotmiddelen te verkopen, tenzij hiervoor door “Rey Events” schriftelijk toestemming is verleend. “Rey Events” is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.

6.4 Indien Huurder geen gebruik maakt van samenwerkende Cateraars is de Huurder keukengeld verschuldigd van € 750,00.

6.5 Indien de Huurder alleen de feestzaal reserveert, is het niet toegestaan om de keuken en afwaskeuken te gebruiken. Indien wordt vastgesteld dat er toch gebruik is gemaakt van de keuken, zal eveneens de volledige kosten voor de keuken en de toestellen worden aangerekend.

6.6 Huurder is Rey Events Kurkengeld verschuldigd voor alle drank dat niet door Rey Events is ingekocht en in de ruimten van Rey Events wordt geserveerd.

Artikel 7 Technische faciliteiten

7.1 Wanneer Huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van “Rey Events” dient dit ten tijde van de contractbesprekingen van de zaalhuurovereenkomst te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen door “Rey Events” niet worden gegarandeerd.

7.2 De installatie en de bediening van geluids-, licht- en/of projectieapparatuur van “Rey Events” mag alleen geschieden door technici van “Rey Events”, tenzij in de Zaalhuur overeenkomst anders is overeengekomen.

7.3 Gebruik van door Huurder mee te brengen apparatuur door of vanwege Huurder kan alleen geschieden na uitdrukkelijke toestemming van “Rey Events”.

7.4 Huurder is bij het gebruik van eigen apparatuur zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur. “Rey Events” kan verlangen dat een door haar aangewezen technicus aanwezig is bij de bediening tijdens de huurperiode. De personeelskosten hiervoor komen voor rekening van Huurder.

Artikel 8 Financiën

8.1 Betaling van de door Rey Events gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden middels directe (vooruit)betaling.

8.2 Wanneer bij aanvang van de overeenkomst onduidelijk is hoe hoog de totale kosten zullen zijn, zal Rey Events Huurder een voorschot in rekening brengen ter hoogte van de begrootte kosten voor de opdracht. Gedurende of aan het einde van de overeenkomst zal Rey Events de werkelijk gemaakte kosten factureren en verrekenen met het voorschot.

8.3 Gefactureerde bedragen welke een eventueel voorschot overschrijden dienen aan Rey Events betaald te worden binnen een termijn van 5 dagen na factuurdatum.

8.4 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Rey Events het recht een rente in rekening te brengen van 1% per maand vanaf de vervaldag.

8.5 Indien Huurder ondanks sommatie niet betaald is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Tevens is zij gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Rey Events is gerechtigd een bedrag van €41,- Euro aan incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden berekend op basis van de WIK.

8.6 In geval van verzuim van betaling door huurder is Rey Events gerechtigd haar dienstverlening te beëindigen.

8.7 Rey Events is bij schade gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende Huurder in bezit heeft.

8.8 Betaling van de gefactureerde bedragen kan plaatsvinden door middel van overmaking op rekening van Royal Event Centre B.V. Rekeningnummer: NL59RABO03045893871 t.n.v. Royal Event Centre B.V. Bij overboeking dient altijd een factuurnummer te worden vermeld en datum van de gelegenheid.

8.9 Rekeningen ter zake van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die Huurder gehouden is te voldoen, dienen door Huurder te worden voldaan zoals aangegeven op de factuur.

8.10 Indien er niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities, verkeerd de huurder in verzuim en zijnde wettelijke rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de Huurder.

8.11 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van de artikelen 8.1 en 8.2 verrekenen met vorderingen die hij op “Rey Events” meent te hebben, tenzij het bestaan van een dergelijke vordering door “Rey Events” schriftelijk is erkend dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

8.12 Indien betaling niet stipt plaatsvindt zoals bepaald in artikel 8.1 van deze voorwaarden heeft “Rey Events” het recht de zaalhuur overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en derhalve de huurder in de betreffende ruimte(n) niet toe te laten, c.q. de overeengekomen leveranties niet te leveren.

8.13 Bij beëindiging van de zaalhuurovereenkomst zoals aangegeven in artikel 8.4 blijft de huurder gehouden de overeengekomen huren alsmede eventueel aanvullende kosten aan “Rey Events” te voldoen.

8.14 Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW en kortingen tenzij schriftelijk anders vermeld.

8.15 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.

8.16 Het uurtarief voor extra personeelskosten worden op de zaalhuurovereenkomst vastgesteld waarbij op de offerte al een schatting van de benodigde uren wordt gemaakt. Indien de geschatte uren moeten worden overschreden zullen deze extra kosten worden doorberekend aan de huurder.

8.17 Huur van extra apparatuur en andere facilitaire benodigdheden worden doorberekend aan de Huurder.

8.18 Reguliere schoonmaakkosten zitten in de prijs voor zaalhuur inbegrepen. Hardnekkige schoonmaakkosten worden separaat in rekening gebracht aan huurder.

8.19 Indien Huurder bezwaar heeft tegen een door “Rey Events” verzonden factuur, dient hij dit binnen uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum per aangetekende brief aan “Rey Events” bekend te maken. De betalingsverplichting en de daarvoor geldende termijn worden door bedoelde mededeling niet opgeschort.

Artikel 9 Algemeen

9.1 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziekauteursrechten. Huurder vrijwaart “Rey Events” geheel van enige aanspraak op verschuldigde muziekauteursrechten op de muziek die Huurder in de ruimten van “Rey Events” ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.

9.2 Iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Huurder duidelijk en vooraf te communiceren met “Rey Events”.

9.3 Van het logo van “Rey Events” mag alleen gebruik worden gemaakt in samenspraak met, en na schriftelijk toestemming van “Rey Events”. Verkeerd gebruik verleent “Rey Events” het recht om maatregelen te treffen.

9.4 Het aanbrengen van reclame etc. door Huurder op en rond het gebouw van “Rey Events” is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van “Rey Events” i.o.m. de welstandscommissie van de gemeente Almere.

9.5 “Rey Events” is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(s) aanwezige kleding en/of andere goederen. “Rey Events” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen opgelopen bij het gebruik van de locatie. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten voor zichzelf, zijn / haar gasten en bezoekers voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en schade aan derden.

9.6 “Rey Events” draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. “Rey Events” behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat “Rey Events” aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

9.7 Kosten voor extra bewaking met betrekking tot ontvangst van bijzondere gasten (bijv. leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau etc.) en/of te verwachten acties/demonstraties in verband met de bijeenkomst of het evenement, alsmede dreigende overschrijding van het maximumaantal toegestane gasten in een ruimte, worden aan Huurder in rekening gebracht.

9.8 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van “Rey Events” te dulden. “Rey Events” zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door Huurder.

9.9 Wanneer de terbeschikkingstelling van ruimten in “Rey Events” niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van “Rey Events”, waaronder begrepen brand, oproer, werkstaking van het personeel van “Rey Events”, instortingsgevaar, het in beslag nemen van “Rey Events” of een gedeelte daarvan door de bevoegde autoriteiten, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding.

9.10 Huurder en “Rey Events” zijn verplicht brand- en blusvoorzieningen en vluchtwegen in en om het gehuurde te allen tijde vrij te houden.

9.11 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

9.12 Huurder gaat akkoord met de camerabewaking van zichzelf en zijn gasten t.b.v. veiligheids- en diefstal aangelegenheden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Alle geschillen tussen partijen die uit enige overeenkomst voortvloeien zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse Rechter.

10.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal “Rey Events” een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige opstellen waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

10.3 In en om het gebouw van Rey Events verloren of achtergelaten voorwerpen, die worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk worden ingeleverd bij de leidinggevende van Rey Events.

10.4 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een maand na de inlevering daarvan bij Rey Events heeft gemeld, verkrijgt Rey Events de eigendom.

10.5 Op alle overeenkomsten en offertes van “Rey Events uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
VOLG ONS