ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Rey Events

Artikel 1 Definities

Wij zijn Royal Event Centre B.V., handelend onder de naam Rey Events. Wij zijn gevestigd aan de Trekweg 21 (1338 GA) in Almere. Telefonisch zijn wij bereikbaar via het nummer +31(0)6 549 861 66 , per mail via het e-mailadres s.sed@live.com en per post via het voornoemde adres. Onze website is https://www.reyevents.nl/. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55618960 en bij de Belastingdienst zijn wij bekend onder btw-nummer NL851789274B01.

Voor u liggen onze algemene voorwaarden. Wij zijn de verhuurder en in deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar onszelf met wij of we (en waar toepasselijk ons of onze). U bent de wederpartij, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie wij een overeenkomst sluiten of wensen te sluiten. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar u met u (en waar toepasselijk uw). Als we het hebben over u en ons gezamenlijk, dan spreken we van partijen.

Wanneer we spreken van het gehuurde dan bedoelen we daarmee de ruimte(s) waarover wij met u een huurovereenkomst sluiten zonder eventuele aanvullende voorzieningen. Onder het gehuurde vallen ook de kosten voor de schoonmaak (met uitzondering van de keuken) en voor het aanleveren van het benodigde aantal stoelen en tafels, met inachtneming van de maximale capaciteit van de betreffende ruimte (zonder verdere aankleding). Aanvullende voorzieningen zijn de zaken of diensten die, in aanvulling op het gehuurde, onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst, waaronder (maar niet beperkt tot) catering, aanleveren van personeel, audioapparatuur, visuele apparatuur en alle andere zaken of diensten die wij van derden afnemen in het kader van de huurovereenkomst.

Onder huurperiode wordt verstaan de periode gedurende welke het gehuurde en eventueel aanvullende voorzieningen aan u ter beschikking wordt gesteld zoals omschreven in de huurovereenkomst. De huurprijs is de totale prijs vermeld in de huurovereenkomst voor het gehuurde en eventueel aanvullende voorzieningen welke in de offerte zijn vermeld, maar exclusief de borgsom.

Het evenement is de gelegenheid waarvoor het gehuurde wordt gehuurd door u.

Artikel 2 Over deze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en ons. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst vloeit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Mocht u eigen (algemene) voorwaarden hanteren, dan zijn deze nadrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die u sluit met ons.

Het kan zijn dat wij met u afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden. De afwijking is enkel geldig wanneer deze schriftelijk overeen is gekomen. In dat geval geldt de afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. U kunt zich dus niet beroepen op die afwijking bij andere overeenkomsten met ons.

Wij hebben altijd het recht onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzingen of aan te vullen. Dit zullen wij van tevoren aankondigen. Wanneer er sprake is van ingrijpende wijzigingen, hebt u het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden als u niet akkoord bent met de wijziging(en). In dat geval zullen wij de reeds verrichte dienstverlening en/of gemaakte kosten tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen.

Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de nietige resp. vernietigde bepaling gaan wij met u in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven. De offerte geldt enkel voor de opdracht waarvoor deze is opgesteld. Dat betekent dat een uitgebrachte offerte niet automatisch geldt voor andere evenementen.

Wij baseren onze offertes op de gegevens en wensen die u aan ons verstrekt. U bent daarom verplicht alle relevante informatie over uw wensen aan ons door te geven. Doet u dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke diensten omvat, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. De reeds verrichte dienstverlening en/of gemaakte kosten tot het moment van herroeping wordt in dat geval in rekening gebracht.

De overeenkomst tussen u en ons komt tot stand op het moment dat u onze offerte aanvaardt, tenzij wij de offerte alsnog herroepen.

Op de offerte staat vermeld welk bedrag u dient aan te betalen en wat de hoogte van de borgsom is. De borgsom of het overeengekomen gedeelte daarvan dient, samen met de aanbetaling, binnen 14 kalenderdagen na aanvaarding van de offerte op onze rekening zijn bijgeschreven.

Het kan zijn dat u geen offerte heeft ontvangen van ons, maar dat wij wel diensten voor u uitvoeren en/of het gehuurde hebben gereserveerd voor de door u gewenste datum(s). In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen u en ons tot stand op het moment dat uw aanbetaling is bijgeschreven op ons rekeningnummer.

Artikel 4 Het gehuurde

Het gehuurde wordt door ons voorzien van standaarddecoratie, welke wij vooraf met u bespreken. Indien u andere decoratie wenst, dan zijn dit aanvullende voorzieningen. Deze wensen dient u vooraf bekend te maken zodat deze opgenomen kunnen worden in de offerte. Later aan ons bekend gemaakte aanvullende voorzieningen worden bovenop de huurprijs gefactureerd.

U hebt uitsluitend het recht het gehuurde zoals omschreven in de huurovereenkomst te betreden. U hebt nadrukkelijk niet het recht om andere ruimten dan het gehuurde te betreden, tenzij het gaat om gemeenschappelijke ruimtes die ook door andere gebruikers van ons gebouw toegankelijk zijn. Ruimtes waar verbodtekens zijn aangebracht of ruimtes die in de offerte zijn uitgesloten van het gehuurde mogen nimmer door u, uw gasten of door u ingehuurde derden worden betreden.

Het is niet toegestaan om in het gehuurde een ander evenement te organiseren of hiervoor reclame te maken dan het evenement die u voor of bij de totstandkoming van de huurovereenkomst hebt vermeld aan ons.

Wij hebben het recht, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, een andere ruimte dan het gehuurde beschikbaar te stellen voor het door u geplande evenement en u bent verplicht deze ruimte te accepteren zolang de andere ruimte gelijkwaardig is aan het gehuurde.

Artikel 5 Huurprijs

De kosten voor aanvullende voorzieningen zijn voor uw rekening. De kosten voor aanvullende voorzieningen worden zo veel mogelijk vooraf bekend gemaakt aan u. De kosten die niet vooraf bekend kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld de kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak, worden door ons alsnog achteraf in rekening gebracht bij u.

Wanneer wij met u overeen zijn gekomen dat onze keuken onderdeel vormt van het gehuurde dan mag u enkel daartoe opgeleid en gediplomeerd personeel laten werken in deze keuken. Wij hebben het recht bewijs van opleiding te vragen aan u alvorens het personeel toe te laten tot de keuken. Enig gebrek aan opleiding, ervaring of diploma’s van door u ingehuurde derden komt steeds voor uw risico en rekening.

Wanneer wij met u overeen zijn gekomen dat onze keuken onderdeel vormt van het gehuurde en dat u of een door u ingeschakelde derde gebruik maakt van onze keuken, bent u er verantwoordelijk voor dat de keuken schoon wordt achtergelaten. Wanneer de keuken niet schoon wordt achtergelaten na afloop van het evenement zullen wij de keuken zelf (laten) schoonmaken en de kosten hiervoor volledig bij u in rekening brengen.

Artikel 6 Borgsom

Wanneer wij met u een huurovereenkomst sluiten dient u aan ons een borgsom te betalen. De borgsom bedraagt 20% van het totaalbedrag dat wij met u zijn overeengekomen in de huurovereenkomst.

De borgsom wordt binnen 14 kalender na de huurperiode teruggestort op uw rekeningnummer. Indien u de borgsom contant heeft voldaan, behoort terugbetaling van de borgsom in contanten eveneens tot de mogelijkheden. Echter, als wij door u of uw gasten schade lijden, zullen wij de schadevergoeding in mindering brengen op de borgsom. Mocht de schadevergoeding hoger zijn dan de borgsom, dan zullen wij voor de rest van de schadevergoeding een factuur sturen naar u.

Artikel 7 Gebruik van het gehuurde

Het is te allen tijde verboden veranderingen aan te brengen aan het gehuurde c.q. onze eigendommen. U mag daarom nergens iets plakken, zaken aanbrengen, vastspijkeren, boren, hakken, breken of op enige andere wijze onze eigendommen beschadigen. Ook het plaatsen van eigen voorzieningen of installaties is niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan enige reclame-uitingen aan te brengen in, aan of rondom het gehuurde c.q. onze eigendommen. Het is eveneens niet toegestaan vuurwerk af te steken en/of gebruik te maken van confetti of enig ander strooisel binnen of rondom het gehuurde.

Alleen als wij expliciet en schriftelijk toestemming hebben gegeven voor bovengenoemde handeling(en) zijn ze toegestaan. Indien u in strijd handelt met de bovengenoemde punten zullen de kosten voor het in originele staat terugbrengen van het gehuurde en het omliggende terrein aan u in rekening worden gebracht bovenop de huurprijs.

Indien de inrichting van het gehuurde op enige wijze moet worden aangepast (en dit praktisch mogelijk is) bent u verplicht om dit uiterlijk 7 kalenderdagen voor de aanvang van de huurperiode schriftelijk aan ons te melden. Wij hebben het recht om bepaalde aanpassingen te weigeren of dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot die aanpassingen. Tafel- en stoelbekleding zijn verplicht, tenzij wij hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt met u.

Indien werkzaamheden of diensten door derden in uw opdracht worden uitgevoerd in, rondom en/of in relatie tot het gehuurde, zult u ons hierover vooraf en schriftelijk informeren. Deze derden dienen namelijk verplicht tijdens hun aanwezigheid door één van onze medewerkers te worden begeleid. Het is evenmin toegestaan om zonder toestemming en toezicht van één van onze medewerkers technische of andere installaties horende bij het gehuurde te bedienen. Wij hebben het recht, zonder opgaaf van reden, door u ingehuurde derden toegang tot het gehuurde te weigeren.

U bent verplicht onze medewerkers toegang te verlenen tot het gehuurde voor de uitoefening van hun werkzaamheden en om te controleren of de huurovereenkomst wordt nageleefd.

Bepaalde werkzaamheden mogen enkel door ons worden uitgevoerd. Hieronder vallen in ieder geval schoonmaakwerkzaamheden en alle werkzaamheden die te maken hebben met de (tijdelijke) aansluitingen van elektriciteit, water, gas, telefoon en internet. Als wij in het kader van de huurovereenkomst met u of in opdracht van u werkzaamheden moeten uitvoeren aan deze aansluitingen, dan komen de kosten daarvan voor uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door of in verband met deze (tijdelijke) aansluitingen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde. U vrijwaart ons in dit kader van aanspraken van derden.

Wanneer de huurperiode is afgelopen bent u verplicht het gehuurde op te leveren in dezelfde staat als waarin het aan u beschikbaar was gesteld. Doet u dit niet, dan brengen wij de kosten die we maken voor het terugbrengen van het gehuurde in de originele staat aan u in rekening. U bent in dat geval ook aansprakelijk voor de schade die wij lijden indien wij door uw ondeugdelijke oplevering het gehuurde (tijdelijk) niet kunnen verhuren.

Het is u niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren aan een derde.

U dient zich te houden aan het maximaal aantal door u met ons overeengekomen gasten in het gehuurde. Overschrijding van het aantal overeengekomen gasten komt voor uw risico en rekening.

In het gehuurde kunnen aanvullende (huis)regels van toepassing zijn. Deze zullen in het gehuurde aan u kenbaar worden gemaakt. U, uw gasten en door u ingeschakelde derden zijn verplicht zich te houden aan deze (huis)regels. U bent aansprakelijk indien u, uw gasten of door u ingeschakelde derden handelen in strijd met de (huis)regels.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van door u ingehuurde derden, dan bent u verantwoordelijk voor hun naleving van de (huis)regels, deze algemene voorwaarden en eventuele aanwijzingen van ons.

Artikel 8 Verplichtingen huurder

U bent verplicht de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het gehuurde na te leven. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de verplichtingen die de gemeente, brandweer of een andere daartoe bevoegde instantie oplegt.

Indien voor het evenement die u organiseert binnen het gehuurde op enige wijze een vergunning noodzakelijk is bent u verplicht deze vergunning tijdig te verkrijgen bij de betreffende autoriteit. Desgevraagd dient u de vergunning(en) aan ons te kunnen overleggen. Overigens ontslaat het niet verkrijgen van een vergunning u niet van uw verplichtingen jegens ons. De overeenkomst kan daarom niet (kosteloos) worden ontbonden omdat u niet de benodigde vergunningen hebt verkregen.

Er mogen geen licht ontvlambare, ontplofbare of andere gevaarlijke en/of hinderlijke stoffen in het gehuurde aanwezig zijn.

Het is niet toegestaan te roken in het gehuurde. Enkel op de daartoe aangewezen plekken, welke zich buiten bevinden, mag worden gerookt. Het is onder geen beding toegestaan drugs te gebruiken of bij zich te dragen in en rondom het gehuurde.

Het gebruik van alcohol in het gehuurde is toegestaan, echter bij overmatige consumptie kan toegang tot het gehuurde aan de betreffende persoon worden ontzegd. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van enige overmatige alcoholconsumptie door uw gasten.

Het is u, door u ingehuurde derden en uw gasten niet toegestaan overlast te veroorzaken voor derden. Om die reden is het nimmer toegestaan muziek (af) te spelen buiten het gehuurde en geldt er een boete van € 150 wanneer hiermee in strijd wordt gehandeld. Binnen het gehuurde mag er tot 02:00 uur muziek worden afgespeeld. U dient er zorg voor te dragen dat u, door u ingehuurde derden en uw gasten uiterlijk om 02:45 uur het terrein van het gehuurde hebben verlaten. Als daar geen sprake van is brengen wij een boete van € 250 in rekening voor elk kwartier dat het terrein niet is verlaten. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet (tijdig) verlaten van het terrein van het gehuurde.

U bent verplicht geen inbreuk te maken op de rechten van derden en zult derhalve de benodigde toestemming(en) en/of licentie(s) verkrijgen van deze derden. De kosten daarvan komen voor uw rekening. Overigens ontslaat het niet verkrijgen van toestemming en/of licenties u niet van uw verplichtingen jegens ons. De overeenkomst kan daarom niet worden ontbonden omdat u niet de benodigde toestemming en/of licenties hebt verkregen.

Artikel 9 Betaling

Voor al onze facturen geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Indien u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen binnen de betalingstermijn ontvangt u van ons een betalingsherinnering, waarin een uiterlijke termijn staat om alsnog te voldoen aan uw betalingsverplichting.

Indien u ook niet binnen deze termijn voldoet aan uw betalingsverplichtingen bent u in verzuim. Vanaf dat moment zullen wij de wettelijke rente in rekening brengen voor elke dag dat u in verzuim verkeert. Wij hebben dan bovendien het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding te ontbinden.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die wij maken als gevolg van uw verzuim komen voor uw rekening. Voor personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf worden de kosten vastgesteld op basis van artikel 2 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Alle overige wederpartijen zijn in dat geval 15% van het openstaande bedrag inclusief btw verschuldigd, met een minimum van € 250. Echter, als onze kosten in werkelijkheid hoger zijn dan de voormelde bedragen, dan worden deze hogere kosten eveneens volledig vergoed.

Als er sprake is van liquidatie, faillissement of surséance van betaling aan uw zijde dan worden onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Annulering

In het geval van annulering worden de annuleringskosten conform de onderstaande staffel berekend.

Voor annuleringen gelden de volgende voorwaarden:

Wanneer u annuleert tot 90 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode brengen wij een bedrag van € 1.500 aan u in rekening;

Wanneer u tussen 90 en 60 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, brengen wij een bedrag van € 2.000 aan u in rekening;

Wanneer u tussen 60 en 30 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, brengen wij een bedrag van € 2.250 aan u in rekening;

Wanneer u korter dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, brengen wij een bedrag van € 2.500 aan u in rekening.

 

Indien u slechts een gedeelte van de huurovereenkomst annuleert geldt bovenstaande eveneens, maar in dat geval wordt de helft van de bovengenoemde kosten in rekening gebracht.

Bovengenoemde bedragen worden in mindering gebracht op de door u reeds voldane aanbetaling en borgsom. Het restant wordt aan u teruggestort conform artikel 6. Indien de aanbetaling en de borgsom niet afdoende blijken te zijn om bovengenoemde kosten te dekken, zullen wij het restant na verrekening apart aan u factureren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde, zijn wij enkel aansprakelijk voor de schade welke door onze verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat niet door de verzekeraar wordt vergoed. Indien onze verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaat is onze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen huurprijs.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade;
• De eventuele redelijke kosten om de gebrekkige prestatie alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
• Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u kunt aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot voorkoming of beperking van schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:
• onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door u;
• uw handelen of nalaten;
• uw goederen of die van derden die voor, tijdens of na de huurperiode zich in het gehuurde bevinden;
• veranderingen die door u, door u ingehuurde derden of uw gasten zijn aangebracht in het gehuurde of indien u, door u ingehuurde derden of uw gasten bent/zijn afgeweken van onze aanwijzingen;
• tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.

Wanneer u na een schadeveroorzakende gebeurtenis zelf geen aanspraak kan maken op schadevergoeding jegens ons, vrijwaart u ons van eventuele aanspraken als gevolg van die schadeveroorzakende gebeurtenis van derden.

Alvorens u tot aansprakelijkheidstelling overgaat dient u met ons in overleg te treden om tot een oplossing te komen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding twaalf maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval achttien maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Indien wij een boete of heffing opgelegd krijgen als gevolg van uw handelingen in strijd met deze algemene voorwaarden of enige andere (wettelijke) verplichting, dan komt deze boete volledig voor uw rekening.

Artikel 12 Overmacht

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW valt onder overmacht aan onze zijde de gedwongen staking of afgelasting van uw evenement op aanwijzing van een daartoe bevoegde autoriteit en ziekte of ongeval van ons personeel of door ons ingeschakelde derden, als wij deze niet redelijkerwijs op korte termijn kunnen vervangen.

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze zijde hebben wij het recht de overeenkomst met u per direct te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. De reeds verrichte dienstverlening en/of gemaakte kosten tot het moment van ontbinding wordt in dat geval in rekening gebracht, tenzij dit in strijd zou zijn met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 13 Overige bepalingen

Wij mogen uw bedrijfsnaam vermelden op onze website en social media ter promotie van onze dienstverlening. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

 

Hier en daar wordt er in deze voorwaarden gesproken over de term ‘schriftelijk’. Hieronder verstaan wij ook communicatie per e-mail, zolang we uw identiteit en de integriteit van de inhoud voldoende kunnen vaststellen. Zowel u als wij zullen ons inspannen om de ontvangst en inhoud van e-mails te bevestigen.

 

U mag uw rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder onze toestemming. Een uitzondering geldt wanneer de overdracht van rechten en plichten het gevolg is van een bedrijfsovername of een overname van een meerderheid van de aandelen in uw bedrijf.

 

Op deze algemene voorwaarden, onze overeenkomsten en eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

 

Wij hopen natuurlijk dat het niet zo ver komt, maar mocht er sprake zijn van een geschil, dan zullen zowel wij als u zich tot het uiterste inzetten om het geschil onderling te beslechten. Mocht dat niet lukken, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter bij het arrondissement Midden-Nederland, regio Almere, tenzij u niet handelt in de uitoefening van uw beroep of bedrijf, in welk geval de wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil.

 

Aanvullende voorwaarden ticketverkoop

De onderhavige aanvullende voorwaarden zijn van toepassing indien u via onze website tickets koopt voor een evenement op onze locatie. Onze algemene voorwaarden zijn daar eveneens op van toepassing. Het kan echter zo zijn dat er in deze aanvullende voorwaarden wordt afgeweken van de algemene voorwaarden. In dat geval gelden de aanvullende voorwaarden.

 

Aanbod toegangskaarten

Wij treden bij het aanbieden en verkopen van toegangskaarten voor evenementen die bij ons worden gehouden op als bemiddelaar tussen u en de partij die het evenement organiseert (hierna: de organisator). Wij zijn geen partij in de overeenkomst tussen u en de organisator van het evenement. Wij verschaffen de toegangskaarten namens de organisator aan u.

 

Toegangskaarten kunnen via onze website worden gekocht. Het is u niet toegestaan een toegangskaart door te verkopen aan derden.

 

Wij hebben het recht het aantal per persoon af te nemen toegangskaarten te maximaliseren.

 

Indien er boekings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, zal dit worden vermeld bij het aanbod van de toegangskaarten op onze website.

 

Levering toegangskaarten

Wij streven ernaar toegangskaarten zo snel mogelijk, maar uiterlijk zeven kalenderdagen voordat het evenement plaatsvindt, per e-mail aan u te leveren. U dient daarom goed uw gegevens, met name uw e-mailadres, te controleren voor u tot aankoop overgaat. Het is uw verantwoordelijkheid om na ontvangst van de toegangskaarten zo snel mogelijk te controleren op juistheid. Indien er sprake is van een onjuistheid dient u dit zo snel mogelijk schriftelijk en met een toelichting van de onjuistheid aan ons te melden.

 

Speciale wensen

Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk door u aan ons kenbaar te worden gemaakt.

Uitsluiting herroepingsrecht

Omdat de toegangskaarten betrekking hebben op vrijetijdsbesteding waarvoor een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien geldt er geen herroepingsrecht voor reeds aangekochte toegangskaarten. Met andere woorden, u hebt niet het recht de overeenkomst voor de aankoop van de toegangskaarten te ontbinden binnen veertien kalenderdagen.

Afgelasting of verschuiving

U bent zelf verplicht na te gaan of een evenement afgelast of verschoven is en wat de eventueel nieuwe datum en het nieuwe tijdstip van het evenement zullen zijn, maar wij zullen ons wel inspannen u hierover te informeren wanneer wij de informatie van de organisator van het evenement hebben ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten gemaakt als gevolg van de afgelasting of verschuiving van het evenement.

Wanneer een evenement is verschoven blijven de toegangskaarten geldig voor de vervangende evenement. Indien de voorwaarden van de organisator van het evenement daarin voorzien, kunnen de toegangskaarten van een verschoven evenement worden ingeleverd tegen restitutie van de daarvoor betaalde prijs.

VOLG ONS